Křesťané Kuřim

Blog

Proč slavit Vánoce?

 

Autor: Lance Roberts, www.biblickyinstitut.cz

Už jste někdy přemýšleli nad tím, odkud se vzaly Vánoce a proč je vlastně slavíme? Proč pečeme cukroví, strojíme vánoční stromečky a navzájem si dáváme dárky?

 Nemyslíte si, že tohle všechno musí mít nějaký důvod, nějaký smysl? Naše tržní společnost má zcela určitě své vlastní důvody, proč každoročně očekává tento svátek. Zdá se, že každý rok se obchodní centra vyzdobují a spouštějí svou reklamní kampaň dříve a dříve.

Cílem samozřejmě je, abychom nakoupili více dárků a utratili více peněz. Přiznejme si, že pro mnohé lidi se pak Vánoce mění v čas shonu, práce a vyčerpání. A vlastní význam Vánoc, to, proč tento svátek slavíme, se ztrácí.

Pojďme se na chvíli zastavit, abychom pochopili původ tohoto svátku a odpověděli si na otázku: „Jak ho mohu prožít smysluplně?”

Kdy Vánoce začaly?

Musíme se vrátit o něco více než 2000 let zpátky (4 př.n.l.) do stáje v Betlémě, v Izraeli. Tu scénu s jeslemi jste určitě už viděli v nějakém obchodě.

Možná máte jesličky dokonce i doma. Vystavujete je, protože je to hezká milá dekorace se zvířátky a malým děťátkem. Ale bližší pohled na tento výjev poodhaluje velice silný a hluboký smysl události nejen pro všechny, kdo tam tehdy byli, ale i pro všechny, kteří ten den slaví až dodnes. To malé dítě v jeslích nebylo jen obyčejným dítětem.

Možná ho znáte jako „Ježíška”, ale Bible nám o tomto nemluvněti říká víc. Tohle malé dítě byl Ježíš Kristus a my dnes slavíme Vánoce právě proto, že se On narodil. Jeho narození se slavilo už v prvních stoletích našeho letopočtu a během 4. století začalo být oficiálně slaveno 25. prosince.

Kdo byl Ježíš?

Ježíš nebyl žádný obyčejný člověk. Bezesporu je tou nejkontroverznější osobou v historii. I dnes jenom zmínka o Něm vyvolává mnoho různých reakcí.

Důvodem, proč je Ježíš tak kontroverzní postavou je to, že o sobě tvrdil, že je Božím Synem. Tím, že se prohlašoval za Božího Syna, vlastně prohlašoval, že je Bůh. To je důvod, proč ho tolik náboženských vůdců jeho doby chtělo zabít.

V Bibli je přes 300 proroctví, která byla o Kristu vyřčena stovky let před tím, než se narodil. A všechna se naplnila přesně tak, jak byla napsána. Zde jsou jen dva příklady:

  1. Izajáš, který žil přibližně 700 let před Kristem, prorokoval, že se Ježíš narodí z panny a že bude nazván Immanuel (Izajáš 7:4), což znamená Bůh s námi.
  2. Prorok Micheáš prorokoval také přibližně 700 let před Kristem a řekl, že Kristus se narodí v Betlémě (Micheáš 5:2).

Evangelia podle Matouše (1:18-20) a Lukáše (1:34-35) zaznamenávají, že Ježíš byl počat a zrozen z panny jménem Marie a že se narodil v Betlémě (Matouš 2:1, Lukáš 2:11).

Vše, co bylo o Ježíši prorokováno se stalo přesně tak, jak to bylo napsáno stovky let předtím. A to zde máme jen dvě ukázky z více jak 300 proroctví! Jedna věc, která vyplývá ze studia Ježíšova života je zřejmá: že byl někým výjimečným. Byl Božím Synem (Jan 1:34) a kromě naplnění řady proroctví to projevil i mnoha dalšími způsoby:

  1. Odpouštěl hříchy, což vedlo k fyzickému i duchovnímu uzdravení
  2. Uctívali ho lidé i andělé
  3. Konal zázraky jako nikdo jiný v dějinách a skrze ně ukazoval svou vládu nad mořem, větrem a přírodními živly. Něco takového dokáže jen Bůh.

Proč přišel?

První kniha Bible, Genesis, zaznamenává, jak Bůh stvořil svět a prohlásil, že „vše bylo velmi dobré.” Stvořil člověka ke svému obrazu a dal mu schopnost rozhodovat se, žít ve vztazích, přemýšlet a dal mu vše, co potřeboval pro život v zahradě Eden.


Bůh však od prvních lidí požadoval jednu věc jako důkaz jejich lásky k Němu: že poslechnou a nebudou jíst ovoce ze stromu uprostřed zahrady. Ale Adam a Eva se rozhodli neuposlechnout a tím zhřešili. Od té chvíle můžeme vidět hřích a jeho následky po celém světě skrze nemoci, války, katastrofy a smrt.

Podle Božího zákona máme žít dokonale svaté životy. Ale hřích (porušení Božího zákona svatosti) je nám v tom překážkou a vyžaduje trest. I dnes, když se někdo dopustí zločinu, musí být podle zákona potrestán. Nebylo by spravedlivé nechat zloděje nebo vraha odejít svobodně a bez jakékoliv formy trestu. Zločinec musí zaplatit za svůj zločin. A Bůh ve Starém zákoně vyžadoval k zaplacení za hřích oběti. Bible říká, že jsme kvůli našemu hříchu odděleni od Boha. Nemůžeme s Ním mít vztah. Provinili jsme se porušením Jeho dokonalých standardů svatosti a potřebujeme Jeho odpuštění. Dokonalý a svatý Bůh nemůže mít vztah s provinilým hříšníkem.

Proto potřebujeme být ospravedlněni (stát se v Božích očích spravedlivými) a usmířeni (navázat správný vztah) s Bohem. A právě proto Ježíš přišel. Ježíš přišel, žil dokonalý život bez hříchu a zemřel na kříži jako dokonalá oběť za tvé hříchy proto, aby ti mohly být odpuštěny, a ty jsi mohl být usmířen s Bohem.

Ale v hrobě nezůstal. Vstal z hrobu, a tím porazil hřích i smrt. A díky tomu je schopen nám zaručit věčný život.

Bible v evangeliu Janově 3:16 říká: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný!“

Co tohle všechno znamená pro tebe?

Bible v Římanům 3:23 říká, že „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ Každý člověk se provinil porušením Božího zákona dokonalé svatosti tím, že zhřešil. Zaslouží si trest. Protože všichni nějakým způsobem zhřešili, znamená to, že i ty ses provinil a zasloužíš si Boží věčný trest - věčné zahynutí.

Ale tou dobrou zprávou je, že Kristus dobrovolně přišel, aby vzal tvé hříchy i trest za ně na sebe, a tobě tak mohlo být odpuštěno. Ve 2. dopisu do Korintu 5:21 apoštol Pavel říká: „Toho, který hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my stali Boží spravedlností v Něm.” Ještě úžasnější je to, že o tři dny později vstal Ježíš z hrobu. Mnoho lidí Jej po Jeho vzkříšení vidělo a mluvilo s ním. Ježíš žije.

Pouze Bůh mohl dosáhnout takového vítězství nad smrtí! Bible říká, že pokud budeš činit pokání, odvrátíš se od svého života v hříchu a uvěříš v Ježíše, budeš zachráněn (spasen). Budeš zachráněn od trestu za hřích, protože ti Bůh odpustí. A potom budeš v Božích očích zcela spravedlivý. Bible říká: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ A také: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Římanům 10:9.13).

Ty sám jsi však plně zodpovědný za to, jakou dáš Bohu odpověď. Někdo řekl, že pokud by naší největší potřebou byly informace, Bůh by poslal učitele. Pokud by naší největší potřebou byla technologie, Bůh by poslal vědce. Pokud by naší největší potřebou byly peníze, Bůh by poslal ekonoma. Pokud by naší největší potřebou bylo zábava, Bůh by poslal baviče. Ale naší největší potřebou je odpuštění, a tak Bůh poslal Spasitele.

Popros Boha, aby ti odpustil tvé hříchy a aby se stal Pánem tvého života. Požádat Jej o to, aby se stal tvým Pánem znamená, že chceš žít svůj další život pro NĚHO, jako projev své lásky za to, co všechno pro tebe udělal. Potom budeš moci slavit Vánoce jako nikdy předtím! Protože budeš vědět, že jsi poznal svého Spasitele. Znát Krista Vánoc, vědět, proč přišel a co pro nás udělal, to vše dává smysl slavení Vánoc. Dej svým letošním Vánocům nový smysl tím, že dáš svůj život Jemu – Ježíši Kristu. Nechť On se stane tím hlavním důvodem proč slavíme Vánoce!


Co dělat jako nový křesťan:

  • Čti Bibli.
  • Modli se k Bohu (chval Ho, děkuj Mu, vyznávej své hříchy a přimlouvej se za ostatní).
  • Připoj se k obecenství věřících ve sboru, který věrně káže Bibli a zapoj se do služby ostatním.
  • Řekni dalším, jak mohou poznat Krista.

Pokud máš nějaké otázky, nebo zájem o Bibli, neváhej nás kontaktovat.

 

Autor: Lance Roberts, BJB Kroměříž

www.didasko.cz

www.cbikromeriz.cz

 

 

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Proč slavit Vánoce?