Křesťané Kuřim

Blog

Můžeme věřit Bibli ?

 

Milý čtenáři, tato otázka je důležitější, než Hamletovo: „Žít, či nežít.“ Věřte či nevěřte, na této odpovědi doslova závisí váš život.


Mnohá náboženství považují Bibli za jedno ze svatých písem. Při podrobnějším studiu si však všimnete, že základní učení Bible je v rozporu s mnohými náboženskými praktikami. Například mnohá náboženství učí, že člověk si může vysloužit cestu do nebe konáním dobrých skutků a předepsaných rituálů. Bible naopak učí, že spása je dar od Boha. Nikdo si nemůže spásu "vysloužit," protože každý hřeší porušováním Božího Zákona.

 

Jak mohu vědět, jestli Bible má pro mne opravdu nějaký význam? Místo zvažování rozličných názorů navrhuji, abychom prozkoumali samotnou Bibli:


1. Čtvrtinu Bible tvoří proroctví, a stovky proroctví byla již přesně vyplněna, například :

 

Detailní vznik a zánik světových impérií :
Například Babylónie, Perské říše, Řecka a Říma (Jer, Iza 13:19; Dan k. 7-11).


Císař Cýros :
Bůh zjevil proroku Izaiášovi, že císař Cýros propustí Izraelce ze zajetí v cizině. (Bůh tohoto císaře pojmenoval zhruba 100 let před tím, než se narodil). Prosperujícím Izraelcům se to zdálo nesmyslné. O 150 let později však perský císař Cýros šokoval svět. Dobyl „nepřemožitelný“ Babylón a propustil Židy ze zajetí, ve kterém se ocitli po prohrané válce s Babylónem (Izaiáš 44:28, 45:1-13; Ezdráš 1).


Ježíš Kristus :
Vyplnil přes sto proroctví z Bible. Představte si, že byste celé Česko pokryli pětimetrovou vrstvou kovových padesátikorun. Jednu minci byste označili červenou barvou a pomocí buldozerů byste ji promíchali s těmi ostatními. Potom byste si zavázali oči a poslepu vybrali jednu z těch triliónů mincí. Šance, že byste natrefili na tu označenou, je stejně mizivá, jako šance vyplnit pouhých osm proroctví o Kristu (1:1017).

Například se musel narodit z rodu krále Davida, v době druhého jeruzalémského chrámu (zničen v roce 70 n.l.), v městečku Betlémě v Palestině, být zrazen za třicet stříbrných, o jeho oblečení měli vojáci losovat... Král David popsal Kristovo ukřižování stovky let předtím, než Římané vynalezli tuto krutou metodu popravy. (Žalm 22:16, Izaiáš 53, Zachariáš 12:10).

Bůh odhalil proroku Danielovi datum příchodu Mesiáše do Jeruzaléma: 483 let od příkazu obnovit Jeruzalém. Ježíš Kristus toto proroctví na den vyplnil. Byl v Jeruzalémě přivítán davem jako očekávaný Mesiáš a vstoupil do chrámu, kde se postavil proti náboženské korupci (Daniel 9, Lukáš 19:28-48).


Jeruzalém a druhý chrám zničen :
Ježíš Kristus předpověděl, že bude odmítnut izraelskými vůdci, že ho nechají ukřižovat, a že v důsledku odmítnutí Mesiáše bude Jeruzalém zničen a chrám srovnán se zemí (Lukáš 19:44; Matouš 24:2).

Josephus Flaphius byl židovský aristokrat, historik a generál Galilejské armády za války proti Římu podrobně zaznamenal, jak římský generál Titus v roce 70 n.l. zničil Jeruzalém: Z celého Jeruzaléma Římští vojáci nechali stát pouhé tři budovy. Skvostný, pozlacený chrám z bílého mramoru byl vypálen a vojáci ho potom kvádr po kvádru rozebrali, aby se dostali ke zlatu, které se žárem vlilo do spár. Potom místo, kde chrám stával, zorali jako pole, čímž také nevědomky vyplnili proroctví Micheáše (3:12).


Kromě Bible žádná jiná náboženská literatura neobsahuje stovky přesně vyplněných proroctví.

Biblická proroctví jsou též ověřena jinými historickými zdroji. Protože žádný člověk neumí předpovídat budoucnost se 100% přesností, autorem proroctví nemohl být sám člověk.2. Bible obsahuje poznatky moderní vědy :

 

Bůh nám v Bibli zjevil vědecké poznatky několik tisíc let předtím, než je objevila moderní věda, například:

Nespočetné množství hvězd: Jeremiáš 33:22. (Tehdejší věda: pouze 1100 hvězd.)

Hvězdy se od sebe liší: 1. Korintským 15:41. (Tehdejší věda: všechny hvězdy jsou stejné.)

Na dnech oceánů jsou údolí a hory: 2. Samuel 22:16, Jonáš 2:6. (Tehdejší věda: dno oceánů je ploché.)

Země je kulatá: Izaiáš 40:22. (Tehdejší věda si myslela, že země je placatá.)

Země a vesmír jsou uspořádány
z neviditelných části
: Židům 11:3. (Tehdejší věda: neměla zdání, že neviditelné
částice jsou základem hmoty.)


Kromě Bible žádná starověká literatura neobsahuje poznatky objevené až moderní vědou.3. Archeologie potvrzuje Bibli:

Chetitská říše :

Skeptici vyvodili závěr, že se Bible mýlí, neboť o této říši nebyla nikde jinde ani zmínka. V roce 1906 však Hugo Winckler objevil obrovskou knihovnu, která obsahovala 10000 hliněných tabulek, které kompletně dokumentovaly existenci velké Chetitské říše.


Rukopisy :
Aristotelova Poetika byla zachována ve 49 opisech, o 1400 let mladších, než originál. Platónovy Tetralogie byly zachovány v sedmi kopiích, o 1200 let mladších. Přes tato sporá data jsou lidé ochotni věřit věrohodnosti zachovalých opisů.

Starý zákon : Starozákonní písaři měli takovou úctu k Božímu Slovu, že pečlivě zkontrolovali každý znak. Potom znaky na každé řádce spočítali a pečlivě porovnali s řádkou kopírovaného svitku. Když našli jedinou chybu, tak svitek roztrhali a začali znova. Věrohodnost Masoretických textů z devátého století byla potvrzena mnohem staršími svitky, nalezenými v minulém století.

Nový zákon : První dochovaný rukopis je pouze o čtyřicet let mladší, než originál. Novější rukopisy, které dělí od originálů jen 200 až 400 let, se zachovaly v hojném počtu 5300 rukopisů. Vcelku bylo zachováno přes 24000 raných textů v několika jazycích. Podle počtu rukopisů se na druhé místo řadí Homérova Ilias s pouhými 643 opisy.

První církevní otcové citují ve svých dílech Nový zákon tak hojně, že i kdyby se Nový zákon úplně ztratil, mohl by být zrekonstruován z těchto spisů.


Nové vykopávky :
Archeologické objevy nadále potvrzují, že údaje v Bibli jsou věrohodné.4. Bible je mezi ostatními knihami unikátní :

Bible je vydaná ve více než 1400 jazycích. Tomu nemůže žádná jiná kniha konkurovat.


Přes obrovské snahy se nepodařilo nikomu Bibli zničit. Římský císař Dioklecián i pozdější inkvizice nařídili lidem spálit všechno Písmo a vlastnictví Božího Slova bylo trestáno smrtí.

Dnes je Bible nejprodávanější knihou na světě.

Bible nás seznamuje se živým a mocným Bohem, který má svrchovanost nad lidským úsilím. Voltaire, talentovaný francouzský humanista, se chlubil, že Bible zmizí do sta let po jeho smrti (1728). Padesát let po Voltairově smrti se však do jeho domu nastěhovala Ženevská biblická společnost, která tam tiskla tisíce Biblí.

Jenom Bible nám zjevuje, že naše spása je Boží dar, který musíme pokorně přijmout (Řím 6:23, Efez 2:8-9).

Žádná jiná kniha nás nevaruje, že dobré skutky, tradice, a náboženské rituály na spásu člověka nestačí!

I když víme, že Bible byla napsána lidmi, posuďte následující: Šedesát šest knih Bible bylo napsáno v širokém období patnácti set let, na třech kontinentech, ve třech jazycích, čtyřiceti autory – od Egyptského prince, přes správce Babylónské říše, po rybáře Petra a Jana. Přes velké rozdíly mezi těmito autory se knihy Bible harmonicky doplňují, jako kdyby měly autora jednoho. Zkuste zadat čtyřiceti autorům, aby každý samostatně napsal jednu kapitolu knihy o víře. Výsledek vám napoví, že jenom Bůh mohl napsat Bibli - skrze zbožné muže, kteří byli pouze jeho „perem.”Co nám tedy Bible nabízí ?

Kromě jiného, společensky prospěšný morální standard (Exodus 20), a proroctví, týkající se dnešní doby a blízké budoucnosti: Daniel 7; Matouš 24; Lukáš 17:20-37; 1 Tesalonským 4:13:18; 2 Tes 2:1-4; Zjevení 13, 17:3-18:24, 19:11- 21:1.... Ostatní závisí na vaší ochotě Bibli studovat.Varování :

Bible obsahuje i zdánlivé chyby. Bůh tím pamatoval na lidi, kteří chtějí za každou cenu Bibli zpochybnit. Kdo Bibli nevěří, tomu uniká spása! „Je cesta, která se zdá člověku dobrá, ale na jejím konci čeká smrt“ (fyzická i duchovní). (Přísloví 14:12).


Ostatní náboženské spisy se nedají k Bibli přirovnat, neboť byly inspirovány pouhými lidmi, kteří živého Boha prostě neznali. Kdyby Boha znali, poslouchali by ho: „Každé slovo Boha je ryzí; On je štítem pro ty, kdo mu věří. Nepřidávej k Jeho slovům, nebo tě napomene a budeš shledán lhářem" (Přísloví 30:5-6).

... i všichni lháři budou mít svůj díl v jezeru hořícím ohněm a sírou... " ( Zjevení 21:8).To nejdůležitější :

Bůh nám předem v Bibli zjevil, kdo může do nebe a kdo ne. Dodržovali jste vždy Desatero přikázání? Zkuste malý test: Řekli jste jednu lež, vzali jste, co vám nepatří, třeba i maličkost? Záviděli jste, nenáviděli jste někoho, brali jste Boží jméno nadarmo? Stvořili jste si ve svých představách boha, který vám vyhovuje, i když je v rozporu s tím, co o sobě Bůh zjevil v Bibli? Tvrdíte, že Bůh neexistuje, protože ignorujete důkazy o Jeho existenci? Poslouchali jste vždy svoje svědomí? Porušili jste Boží zákon a potřebujete milost?


Stvořitelova pravda :
„Všichni zhřešili... mzdou hříchu je smrt." (Řím 3:10, 23, 6:23). Bůh nemůže naše hříchy jen odpustit, tak jako soudce nemůže pouze odpustit trest usvědčenému zločinci – někdo musí „platit.“

Naše naděje :
„Ale Bůh nám projevil lásku tím, že zatímco jsme ještě byli hříšní, Kristus za nás zemřel“ (Řím 5:8).O co tedy jde ?

„Je uloženo člověku umřít jednou a potom soud... A viděl jsem mrtvé, jak stojí před Bohem... A každý, kdo nebyl zapsán v Knize života, byl uvržen do Ohnivého jezera....“


„Čiňte tedy pokání a obraťte se (od hříchu k Bohu), aby vaše hříchy byly vymazány“ (apoštol Petr).

„Jsem vzkříšení a život, kdo ve Mne věří, i kdyby zemřel, bude žít... ale ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane,“ vejde do království nebeského – jen ti, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích... (Ježíš Kristus)."

„...Učil jsem o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána, Ježíše Krista... Když ústy vyznáte Ježíše a v srdci uvěříte, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni...“ (apoštol Pavel).

Pokud z hloubi srdce poprosíte Boha o milost a vírou přijmete Ježíše Krista za svého Zachránce a Pána, Bůh vám udělí milost a duchovní narození do Jeho království – Jan 3:3. Čtěte Bibli a řiďte se podle ní. Začněte Evangeliem podle Lukáše.

(Z řeckého textu: Židům 9:27; Zjevení 20:12,15; Skutky 3:19; Jan 11:25; Matouš 7:21; Skutky 20:21; Řím 10:9)

„... a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí... Tvé Slovo je pravda.“ (Jan 8:32, 17:17).Souhrn :

Bůh stvořil prvního člověka čistého, bez hříchu. Svatý Bůh posuzuje i nejmenší hřich vážněji, než jak my se dívame na brutální vraždu. Ještě jednou prozkoumejte svou paměť, jestli jste vždy dodržovali Desatero Božích přikázání: Lhali jste někdy, vzali co vám nepatří, byť i maličkost; záviděli jste, toužili jste po sexu mimo manželství, brali jste Boží jméno nadarmo? Stvořili jste si ve svých představách boha, který vám vyhovuje, i když je v rozporu s tím, co o Sobě Bůh zjevil v Bibli?


Je u vás Stvořitel na prvním místě, děkujete mu za věci, které vám dal pro zpříjemnění života? Nebo jste z vaší kariéry, auta, peněz, sportů, domu, zálib, atd, učinili moderní modly, kvůli kterým nemáte čas studovat Boží Slovo? Co vám říká vaše svědomí ? Shledá Bůh při Posledním soudu, že jste vinnými z porušování Jeho Zákona? Čeká na vás "věčné vězení" v utrpení v Ohnivém jezeře?Nemusíte tam skončit !

Bůh lidi tak miloval, že Sám zaplatil za naše hříchy, když Ježíš Kristus za nás trpěl na kříži a třetí den vstal z mrtvých. Prosím vás, poslechněte Jeho Slovo, čiňte pokání a poproste Krista o spásu, dokud máte čas:


Vskutku doby takové ignorance Bůh přehlédl, ale nyní nařizuje lidem, aby všichni a všude činili pokání.* Určil totiž den, kdy bude spravedlivě soudit svět skrze Muže, kterého k tomu určil. Všem o tom podal důkaz tím, že Ho vzkřísil z mrtvých.

Duše, která hřeší, zahyne. A každý, kdo nebyl zapsán v Knize Života, byl uvržen do Ohnivého jezera. Čiňte tedy pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly vymazány. Když ústy vyznáte Ježíše a v srdci uvěříte, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly....


(Skutky 17:30-31, Ezechiel 18:4, Zjevení 20:15, Skutky 3:19, Římanům 10:9, Zjevení 21:1)
NKJV*Pokání = víc, než litovat své hříchy :

1. Člověk si uvědomí, že rozhněval Boha tím, že porušoval Jeho Zákon.
2. Požádá Boha o odpuštění svých konkrétních hříchů (vyjmenuje je).
3. Slíbí Bohu, že nebude hřešit - odvrátí se od svých hříchů.
 
 
 
Jste zde: Hlavní strana Blog Základní otázky Můžeme věřit Bibli ?