Křesťané Kuřim

Blog

Jak se můžu stát křesťanem?

 

Jak se můžu stát křesťanem? Nejprve je důležité říct, že křesťanem se nestaneš skrze členství v nějaké církvi, nebo když přijmeš nějaké učení nebo vyznání anebo skrze víru v Boha. Je spousta falešných církví, falešných učení a dokonce i satan věří v Boha. K tomu, aby ses stal křesťanem, potřebuješ pochopit, o co vlastně jde a co jsou skutečné problémy. Pojďme se na ně podívat. 

 

Ježíš 


Snad jsi už četl stránku, která se týká Ježíše. Pokud ne, tak jenom krátká rekapitulace: Ježíš je nejdůležitější postavou lidské historie. Je Bohem, který přišel na tuto zem v těle (Jan 1, 1,14; Kol 2, 9). Byl fyzicky vzkříšen z mrtvých, On je pán (Lukáš 24, 34 Jan 2, 19-21). On je spasitel (Skutky 5, 30-32) . Přišel, aby zemřel za naše hříchy (Řím 5, 8) ,a aby nás zachránil od spravedlivého Božího hněvu, který na nás jakožto na hříšnících spočívá. 


Jsi hříšný ? 


Zeptám se tě na rovinu: Jsi hříšný? Už jsi někdy lhal, něco ukradnul, po něčem dychtil, záviděl, nebo jsi byl na někoho neprávem naštvaný? Pokud ano, tak jsi porušil Boží zákon. Bůh nám zanechal desatero přikázání (Exodus 20). Bůh nám dal standart spravedlnosti a pokud jsi poručil jakýkoliv z Božích zákonů, tak potom tohoto standartu nedosahuješ. A proto jednoho dne budeš čelit nevyhnutelnému Božímu soudu. Když zemřeš, budeš stát před Bohem, který bude soudit všechny hříšníky. 

Pán Ježíš přišel, aby zemřel za nás, hříšné a tím nás zachránil od Božího hněvu. Bůh je svatý a spravedlivý a musí se vypořádat s těmi, kteří proti němu zhřešili

Ježíš je tím, koho potřebuješ. Pouze On. Nepomůžou ti tvoje dobré skutky (Řím 3,10-12; Iz 64, 6) . Nepomůže ti ani tvoje upřímnost ani tvá dobrota. Nemáš nic, kromě své hříšnosti, co můžeš Bohu nabídnout. Je to pouze skrze lásku a milost Boží, kterou nacházíme v Ježíši Kristu a jeho oběti, skrze kterou můžeš být vysvobozen od spravedlivého trestu, který čeká na všechny, kdo porušili Jeho zákon


Boží hněv, který se projeví v den soudu na všech hříšnících 


V den svého soudu bude Bůh soudit všechny lidi, kteří porušili Jeho zákon a zhřešili proti němu. Bude soudit všechny ty, kteří lhali, kradli, podváděli, neposlouchali své rodiče atd. Bůh tento soud vykoná, protože je spravedlivý a svatý. Proto musí bůh potrestat hříšníky. Bůh nemůže a nebude ignorovat lidi, kteří porušili Jeho spravedlivý zákon. Tento zákon je odrazem Božího charakteru. Proto když porušíme Boží zákon, tak tím urážíme samotného Boha a popíráme svatost Jeho charakteru 

Bible nám říká, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy ( Řím 3, 23). To znamená,že tvé hříchy způsobili oddělení mezi tebou a Bohem ( Iz 59, 2), výsledkem čehož je smrt (Řím 6, 23) a Boží hněv (Ef 2, 3). Jediný způsob, jak být zachráněn od Božího hněvu, je být zachráněn skrze víru v Ježíše Krista (Ef 2, 8-9, Řím 5, 1).
Musíš vložit svoji důvěru v to, co Ježíš udělal na kříži k tomu, aby odpustil tvé hříchy. A nevěřit ničemu jinému, dokonce ani své upřímnosti a svým dobrým skutkům. Je to pouze a jedině skrze Ježíše Krista, skrze koho nám jsou odpuštěny naše hříchy a díky komu jsme zachráněni od Božího soudu 


Evangelium, dobrá zpráva 


Evangeliem (dobrou zprávou) je, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy na kříži,byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých (1 Kor 15, 1-4). Jeho smrt byla obětí, která odvrací Boží hněv. To je ten jediný způsob záchrany

Ježíš je tím, kdo zemřel za hříchy celého světa (1. Jan 2, 2), on je tou jedinou cestou k Bohu Otci (Jan 14, 6).
On jediný nám zjevuje Boha (Mat 11, 27), má veškerou autoritu na nebi i na zemi (Mat 28, 19) a je to pouze skrze něho, skrze koho můžeme být zachráněni od Božího hněvu (Ef 2, 3). On ti může odpustit tvé hříchy (Luk. 5, 20, Mat 9, 2), On může odejmout vinu, která na tobě spočívá. Ježíš tě může osvobodit z otroctví hříchu, který zakrývá tvé oči, oslabuje tvého ducha a který tě přivádí do zoufalství. On to může udělat, protože na svém těle vzal naše hříchy na kříž (1. Pet 2, 24) k tomu, aby ti, co v něj uvěří, mohli být zachráněni

Pokud nejsi křesťan a chceš být zachráněn od spravedlivého Božího soudu, který na tobě spočívá kvůli tvým hříchům, potom přijď za tím, který zemřel za hříchy celého světa. Přijď k tomu, který zemřel za hříšníky (Mat 11,28),
odvrať se od svých hříchů a uvěř a vlož svoji důvěru v Ježíše Krista. Přijmi Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých (1 Kor 15, 1-4) jako svého pána a spasitelePopros Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy.
Přijmi Krista (Jan 1, 12), protože pouze On tě může očistit od tvých hříchů a pouze On tě může vysvobodit od spravedlivého soudu svatého a nekonečného Boha. Popros Ježíše, aby tě zachránil, a On to udělá

Tady je příklad toho, jak můžeš tyto věci vyjádřit v modlitbě. Nejde o to, odříkat nějakou básničku nebo zaklínadlo, ale o to, že svými ústy vyznáváme to, v co v srdci věříme

Pane Ježíši, vím že jsem proti Tobě zhřešil, vím, že nejsem dokonalý, a že se ti nemůžu zalíbit skrze moje vlastní skutky. Vím, že si zasloužím být souzen podle mých hříchů a vím, že nemám nic, co bych Ti mohl nabídnout. Pane Ježíši, prosím Tě o to, aby jsi mi odpustil moje hříchy, prosím Tě očisti mě, dávám svoji důvěru v to, co ty jsi udělal na kříži. Nespoléhám na sebe, ale pouze na Tebe a přijímám Tě jako Pána mého života a spasitele mé duše.Rád bych tady poznamenal, že Ježíš, jak Ho popisují mormoni (satanův bratr), Ježíš, tak jak Ho popisují Svědkové Jehovovi (anděl, který se stal člověkem), Ježíš, tak jak Ho popisuje New Age (člověk, žijící v harmonii s duchovnem) atd. tě nemůže zachránit od tvých hříchůVíra je pouze tak dobrá, jako ten, do koho ji vložíš... 

Pouze Ježíš Kristus, tak jak Ho popisuje Slovo Boží(Bible), tě může zachránit od tvých hříchů.

 

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Základní otázky Jak se můžu stát křesťanem?