Křesťané Kuřim

O nás

Jsme křesťanskou církví jejímž posláním je sdílet dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus nabízí každému člověku smíření s Bohem skrze svou zástupnou oběť a odpuštění hříchů. Naší touhou a posláním je přivádět lidi ke Kristu a zakládat nová společenství.

To kdo jsme a co děláme je definováno Bohem a je pouze a jedině o Ježíšovi. Ježíš zanechal jeho učedníkům dva velké úkoly: čiňte mi učedníky ze všech národů a svědčte o mě ve vašem městě, okolí a až „po nejzazší konec země.“Jděte tedy a čiňte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého... (Mt 28,19)

... ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. (Sk 1,8)

 

Naše společenství je rodinou, která je adoptována Bohem (Gal 4:6-7, Ef 1:5). Od Boha přijímáme úžasnou výsadu, že smíme společně uctívat Ježíše, sloužit v jeho království, a být jeho dětmi. Staráme se jeden o druhého, modlíme se jeden za druhého a navzájem sloužíme jeden druhému. Návštěvníci jsou v našem společenství vždy velice vítáni.