V dnešní době se říká, že víra je čistě osobní věc a každý může věřit, čemu chce. Navzdory tomu jsme přesvědčení o opaku. Boží slovo zjevuje, že jedině skrze víru v jediného Božího Syna, Ježíše Krista, můžeme být usmíření s Bohem. Ačkoliv jsou oblasti, v kterých se můžeme lišit názorem, není jedno, čemu věříme. V následujících řádcích je shrnuto, co v našem sboru vyučujeme.

Písmo

Věříme, že Písma Starého i Nového zákona jsou doslovně inspirované Boží Slovo, které je konečnou autoritou pro naši víru a život. Jsou Bohem vdechnuté a neomylné ve svém originále.

2 Tim 3:16-17: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

2 Pet 1:20-21: Toto především vězte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu. Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.

Mt 5:18: Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Jan 16:12-13: „Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.

Bůh a jeho přirozenost

Věříme v jednoho trojjediného Boha, existujícího ve třech osobách – Otec, Syn a Duch Svatý, jednotně věčného ve svém bytí a podstatě, jednotně rovného ve své moci a slávě, majícího stejné vlastnosti a stejnou dokonalost.

Dt 6:4: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

2 Kor 13:13: Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi. Amen.

Luk 3:21-22: Stalo se, když byl křtěn všechen lid, a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“

Osoba a působení Ježíše Krista

Věříme, že Pán Ježíš Kristus, věčný Syn Boží, se stal člověkem, aniž by přestal existovat jako Bůh. Byl počat Duchem Svatým a narozen z panny Marie proto, aby zjevil Boha a vykoupil hříšného člověka.

Jan 1:1-2: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.

Jan 1:14: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.

Lukáš 1:35: A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.

Věříme, že Pán Ježíš Kristus uskutečnil naše vykoupení skrze svou smrt na kříži, kde se stal naším zástupcem, představeným a zástupnou obětí. Naše ospravedlnění je zajištěno jeho doslovným tělesným vzkříšením z mrtvých.

Řím 3:24: ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.

1 Pet 2:24: On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni

Ef 1:7: V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti…

1 Pet 1:3-5: Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase.

Věříme, že Pán Ježíš Kristus vystoupil zpět do nebe, kde je nyní vyvýšený po pravé ruce Boží. Tam také jako náš nejvyšší kněz naplňuje službu našeho představitele, přímluvce a obhájce.

Sk 1:9: Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí.

Žd 7:25: Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.

Žd 9:24: Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří.

Řím 8:34: Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

1 Jan 2:1-2: Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

Věříme, že se Ježíš znovu vrátí, aby soudil živé i mrtvé.

 1 Pet 4:5: Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé.

 Řím 14:9: Vždyť proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých.

 2 Tim 4:1: Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, …

Osoba a působení Ducha svatého

Věříme, že Duch Svatý je osoba, která usvedčuje svět z hříchu, spravedlnosti a soudu. Duch Svatý je nadpřirozeným činitelem v regeneraci člověka, křtí všechny věřící v Kristovo tělo, přebývá v nich a zapečěťuje je pro den vykoupení.

Jan 16:8-11: A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu: o hříchu, že nevěří ve mne, o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“

2 Kor 3:6: On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje.

1 Kor 12:12-14: Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.

Řím 8:9: Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.

Ef 5:18: A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem,…

Naprostá lidská zkaženost

Věříme, že člověk byl stvořen k Boží podobě a Božímu obrazu. Skrze Adamův hřích lidstvo padlo, zdědilo hříšnou přirozenost a stalo se Bohu odcizeným. Člověk je naprosto zkažený a sám se nedokáže vyléčit ani napravit své postavení.

Gen 1:26-27: I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.

Řím 3:22-23: Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu,…

Řím 5:12: Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.

Ef 2:1-3: Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní.

Ef 2:12: …že jste byli v tom čase bez Krista, odcizeni společenství Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.

Spasení

Věříme, že spasení je Boží dar, který je lidem dán skrze milost a který je přijímán osobní vírou v Pána Ježíše Krista, jehož drahocenná krev byla prolita na kříži pro odpuštění našich hříchů.

Ef 2:8-10    Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

Jan 1:12    Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.

Ef 1:7    V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti,…

1 Pet 1:18-19    Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny.

Věříme, že znovuzrozený křesťaň je nové stvoření v Ježíši Kristu a má žít život, který v souladu s Písmem oslavuje Boha.

2 Kor 5:17    Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly,hle, je tu všechno nové.

Ef 1:12    …abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista.

1 Tes 2:11-12    …a jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, povzbuzovali a
zavazovali jako otec vlastní děti, abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy.

Věčná jistota a ujištění věřících

Veříme, že všichni, co jsou vykoupeni a jednou zachráněni, jsou ochraňování Boží mocí a jsou tedy navždy zajištěni v Kristu.

Jan 6:37-40    Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal. A toto je vůle toho, který mne poslal, abych neztratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřísil to v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.“

 Jan 10:27-30    Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.“

Řím 8:1    Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha.

Řím 8:38-39    Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

1 Kor 1:4-8    Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši: Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i v každém poznání, tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo, takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista.

1 Pet 1:5    … kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase.

Věříme, že věřící mají výsadu radovat se z toho, že mají jistotu svého spasení skrze svědectví Božího Slova, které jasně zakazuje použití křesťanovy svobody k tomu, aby žil podle těla.

Řím 13:13-14    Žijme řádně jako ve dne: ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem.

Gal 5:13    Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým.

Tit 2:11-15    Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Mluv tyto věci, povzbuzuj a kárej se vší přísností.

Služba a duchovní dary

Věříme, že Bůh je svrchovaný v rozdávání duchovních darů. Věřící mají potom zodpovědnost tyto přijaté dary rozvíjet. Křest Duchem Svatým se děje v momentě spasení a vyjadřuje umístění věřícího do těla Kristova. Věříme také, že jednotlivé duchovní dary nejsou tím nejhlavnějším. Nemusí nutně potvrzovat přítomnost Ducha Svatého a také nemusí být ukazatelem hluboké duchovní zkušenosti.

1 Kor 12:7    Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu.

1 Kor 12:11    Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.

1 Kor 12:13    Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.

Ef 4:7-8    Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví: ‚Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.‘

Věříme, že Bůh slyší a odpovídá na modlitbu víry za nemocné a trpící, a to v souladu s jeho vlastní vůlí.

Jan 15:7    Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám.

1 Jan 5:14-15    A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoli o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali.

Věříme, že věřící má výsadu a zodpovědnost sloužit podle toho, jaké dary a milost přijal.

Řím 12:1-8    Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně.

1 Kor 13. kapitola  

1 Pet 4:10-11    Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly,kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.

Církev

Věříme, že ustanovení a pokračování místních společenství (církví) je jasně učeno a definováno v Novozákonních Písmech.

Ef 1:22-23    A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi,
která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.

Ef 5:25-27    Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.

1 Kor 12:12-14    Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.

2 Kor 11:2    Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu.

Věříme, že ustanovení a pokračování místních společenství (církví) je jasně učeno a definováno v Novozákoních Písmech.

Sk 14:27    Když tam přišli a shromáždili církev, vypravovali, co všechno Bůh s nimi učinil a jak pohanům otevřel dveře víry.

Sk 18:22    A přišel do Cesareje, odtud vystoupil do Jeruzaléma, pozdravil církev a sestoupil dolů do Antiochie.

Sk 20:17    Z Milétu poslal vzkaz do Efesu a zavolal si starší církve.

1 Tim 3:1-3    Věrohodné je to slovo: Usiluje-li někdo o biskupství, touží po dobré práci. Biskup tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý.

Tit 1:5-11    Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal: je-li kdo bez úhony, muž jedné ženy, jenž má věřící děti, jemuž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepoddajnost. Neboť biskup musí být bez úhony jako Boží správce; ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, ne zištný, ale pohostinný, milující dobro, rozvážný, spravedlivý, zbožný, ukázněný, musí se pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Neboť je mnoho nepoddajných, prázdných mluvků a svůdců, obzvláště těch ze Židů. Těm je třeba zacpávat ústa, neboť rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný zisk učí, co by neměli.

Věříme v samostatnost a samosprávu místních společenství (církví), které nejsou závislé na žádné vnější autoritě či kontrole.

Sk 13:1-4     V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem, a Saul. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.“ Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy, vysláni Duchem Svatým, sestoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na Kypr.

Sk 15:19-31    

Sk 20:28    Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví.

Řím 16:1    Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve, která je v Kenchrejích,…

Řím 16:4    …kteří pro můj život nasadili vlastní hrdlo; jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanů.

1 Kor 3:9    Neboť jsme Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba.

1 Kor 3:16    Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží?

1 Kor 5:4-7    ve jménu našeho Pána Ježíše Krista — až se shromáždíte, vy a můj duch
spolu s mocí našeho Pána Ježíše — vydejte takového člověka Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován.

1 Kor 5:13    Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!

1 Pet 5:1-4    Starší mezi vámi vybízím, já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo,které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

Křest a Večeře Páně

Věříme, že Pán Ježíš Kristus dal místní církvi dvě nařízení: křest a památku večeře Páně. Křest veřícího ponořením na vyznání víry se děje ve jménu trojjediného Boha. Památka večeře Páně byla ustanovena Ježíšem jako připomínka jeho oběti a smrti. Tyto dvě nařízení má církev zachovávat až do Kristova navrátu. Křest ani památka večeře Páně ale neovlivňují spasení člověka.

Mat 3:15-16    Ježíš mu odpověděl: „Nech to nyní; neboť takto je třeba, abychom
naplnili všechnu spravedlnost.“ On ho tedy nechal. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.

Mat 28:18-20    Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“

Řím 6:3-5    Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme
byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání.

Sk 2:41-42    Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno
asi tři tisíce duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách.

Sk 18:8    Představený synagogy Krispus s celým svým domem uvěřil Pánu; také mnozí Korinťané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít.

1 Kor 11:23-26    Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc,
kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl: ‚Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na mou památku.‘ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘ Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

Poslední události

Věříme v osobní a viditelný návrat Pána Ježíše na tuto zem.
Věříme, že očekávání této „požehnané naděje“ má zásadní vliv na osobní život a službu znovuzrozeného člověka.

1 Tes 4:13-18    Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli,
abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte.

Tit 2:11-13    Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista,…

Jan 14:1-3    „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

Věříme v tělesné vzkříšení mrtvých; spasených/znovuzrozených lidí k věčnému životu –> radosti s Pánem Ježíšem v nebi; nespasených lidí potom k soudu a věčnému utrpení –> odloučení od Boha  v pekle.

Mat 16:27    Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

Mar 14:62    Ježíš řekl: „Já jsem. A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky.“

Jan 14:3    A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

Skutky 1:11    …a řekli: „Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“

Fil 3:20    Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista,…

1 Tes 4:15    Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli,…

2 Tim 4:1    Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování:

Titovi 2:13    Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

1 Kor 4:5    Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci
skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. A tehdy se každému dostanepochvaly od Boha.

1 Kor 15. kapitola    

2 Tes 1:7-10    a vám, kteří jste v soužení, úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán
Ježíš se svými mocnými anděly a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly, když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry.

Zj 20:4-6    A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let.

Zj 20:11-15    A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří
zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Mat 25:46    A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života.“

Jan 3:36    Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“

2 Tes 1:9    Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly,…