VYZNÁNÍ VÍRY

Křesťané Kuřim mají dvě základní teologická vyznání víry, která spolu úzce souvisejí:

(1) “Vyznání Víry” objasňuje základní minimum, kterému musí věřit každý, kdo by se chtěl stát součástí sboru Křesťané Kuřim.

(2)”Doktrinální vyznání víry” obecně vysvětluje, co všichni starší sboru Křesťané Kuřim učí a s čím se plně ztotožňují. Chápeme, že mezi členy mohou existovat drobné neshody s tímto vyznáním víry. Pro zachování jednoty sboru se členové sboru zavazují, že nebudou vyučovat nic, co by bylo v rozporu s tímto doktrinálním vyznáním víry.

Bůh

Je jen jeden Bůh, dokonalý ve svých vlastnostech, věčně existující ve třech osobách, ale jen jedné podstaty, Otec, Syn a Duch Svatý. Bůh je nekonečný, svrchovaný stvořitel, udržovatel a vládce všeho. On jediný si zaslouží nejvyšší lásku, poslušnost a úctu.

Bůh Otec

Bůh Otec osobně a láskyplně vládne Svému stvoření podle Svých záměrů a milosti.

Bůh Otec je svrchovaný ve vyvolení, ve stvoření, v prozřetelnosti, ve vykoupení a nařídil všechny věci pro Svou slávu. A přesto, Bůh Otec není ani tvůrcem ani schvalovatelem hříchu a nebrání lidské zodpovědnosti.

Bůh Syn

Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, zrozen z panny, skutečně Bůh a skutečně člověk. Pán Ježíš Kristus na sebe vzal lidskou přirozenost bez hříchu a bez vzdání se Své Božské podstaty.

Pán Ježíš dokonale naplnil Zákon a vydobil vykoupení z hříchu skrze prolití Své krve a obětováním Svého života na kříži. Porazil smrt a třetího dne tělesně vstal z hrobu,  vystoupil do Nebe, usedl po pravici Otce, kde nyní žije a přimlouvá se za ty, kdo milují Boha. Pán Ježíš se vrátí ve slávě, aby nastolil své králoství, a aby soudil ty, co odmítli uctívat Boha.

Bůh Duch Svatý

Duch Svatý je ve všech Božích vlastnostech stejný a stejně věčný společně s Otcem a Synem. Duch Svatý je nadpřirozený a svrchovaný zmocněnec ve znovuzrození, kterého Pán Ježíš používá k pokřtění všech věřících do svého těla, jímž je církev.

Duch Svatý usvědčuje, přebývá, posvěcuje, poučuje, zmocňuje a zapečeťuje věřící až do dne vykoupení.

Písmo, lidstvo, spasení

Písmo

Bible je zapsaným Slovem Božím, jehož finálním autorem je Duch svatý. Bible je složena z šedesáti šesti knih a v původních originálních rukopisech je doslovně inspirovaná, autoritativně závazná, zcela neomylná v každém slově a plně dostačující ve všech věcech týkající se víry a křesťanského života.

Lidstvo

Člověk byl stvořen jako muž a žena k Božímu obrazu, proto aby uctíval Boha a odrážel Boží charakter na zemi. Skrze Adamův hřích, ve kterém odmítl Boží autoritu upadlo lidstvo do duchoví smrti. Všichni potoci Adama dědí po svém praotci hříšnou přirozenost, ve které nejsou schopni naplnit Boží záměry. Jejich společenství s Bohem je zničeno a všichni podléhají konečnému spravedlivému Božímu soudu.

Spasení

Společenství s Bohem a osvobození od soudu je dosaženo jedině skrze pokání z hříchu a víru ve spáné dílo Pána Ježíše, kterým je Jeho dokonalý život, zástupná smrt a fyzické vzkříšení třetího dne. Součástí spasení je pokorné poddání se panství Ježíše Krista. Boží odpuštění je dáno pouze Boží milostí skrze víru, která je Božím darem a která je dána bez ohledu na lidské skutky. Spasení, které přináší ospravedlnění v přítomnosti a oslavení v budoucnosti, je věčně zabezpěčeno Bohem samotným.

Posvěcení, církev, poslední věci

Posvěcení

Posvěcení, které začíná při obrácení a je dokončeno v oslavení, je proces ve kterém se stáváme podobnějšími Pánu Ježíši Kristu. Snaha věřícího o svatost je zakotvena v zásluhách Kristovi spravedlnosti a umožněna díky přebývání Ducha Svatého v nás. Duch svatý nás také zmocňuje k úsilí odložit hřích a obléct spravedlnost, která je nezbytná pro náš duchovní růst.

Církev

Obecná církev se skládá ze všech, kdo byli znovuzrozeni a sjednoceni s Kristem skrze pokání a víru. Místní církev je místní shromáždění znovuzrozených, pokřtěných křesťanů, kteří praktikují milující poddání se a službu jeden druhému, podřízení se láskyplnému vedení kvalifikovaných a ustanovených starších, kteří umí vést, sytit a ochraňovat stádo pravdivým kázáním, vyučováním, učednictvím, vykonáváním svátostí a církevní kázní.

Poslední věci

Pán Ježíš Kristus se fyzicky a velmi brzy vrátí na zem, aby soudil všechno zlo, shromáždil všechny věřící, ustanovil Své království a stvořil nové nebe a novou zemi. Po smrti budou všichni lidé fyzicky vzkříšeni a budou existovat věčně ve fyzickém prostředí ať už ke společenství, požehnání a s odměnou u Boha v nebi nebo k soudu v odloučení od Boha v pekle.