More coming events

 • Úno2020

  Podporujeme autoritu Bible, a to hned od jejího prvního verše. Avšak někteří oponenti biblického stvoření („mladé země“) rovněž tvrdí, že věří v autoritu Písma, ale současně prohlašují, že Genesis 1-11 je pouhou poezií nebo alegorií. Jiní nám odporují se slovy: „Genesis není učebnice přírodovědy“. Když mám náladu, odpovídám: „Díky Bohu,...

 • Říj2019

  Během víkendu vyvrcholil čas smutku a vzpomínání na snad nejznámějšího českého zpěváka, který minulý pátek 4. října zemřel. Lidé jsou plní nostalgie a často i v šoku. Poslední měsíce zaplavily čas od času nejen bulvární plátky zvěsti o zdravotním stavu mnohonásobného Českého slavíka. O akutní změně se vědělo a závažnost leukemie...

 • Kvě2019

  Hněv pro tebe není dobrý, přinejmenším ve své typické podobě. Nové studije argumentují, že pravidelné pocity hněvu zvyšují pravděpodobnost srdeční nemoci a během dvou hodin takového výbuchu hněvu raketově roste riziko infarktu nebo mrtvice. Což znamená, že všichni hněviví lidé byste měli být na pozoru – je to nebezpečná slabůstka....

 • Symetrie může být úžasná. Přemýšlejte nad složitostí sněhové vlčky nebo geometrií některých ikonických budov jako je Kapotol v USA nebo Buckinghamský palác nebo nad kruhovou symetrií šišky. Pokud by kterýkoliv z těchto příkladů byl zkreslený a symetrie se vytratila, byla by okamžitě pryč i jejich estetická přitažlivost. Před několika lety...

 • Dub2019

  Je běžné slyšet křesťany říkat, že Bůh „nenávidí hřích, ale miluje hříšníka“, ovšem je takový výrok pravdivý? Jistě zní dobře, ale nejdůležitější otázka je, zdali je nebo není biblický. Pro zodpovězení téhle otázky potřebujeme pozorně přemýšlet o významu oběti ve Starém zákoně. Obětní systém byl ustanoven, zorchestrován a nastaven Bohem...

 • Úno2019

  Tradiční akce, kterou jsme jako Křesťané Kuřim pravidelně pořádali, se opět vrací. Už v dubnu se uskuteční společný pobyt plný angličiny, sportů a netradičních her, English Weekend 2019! Strávíme společně i tyto velikonoční prázdniny a v následujících řádcích přiblížíme, o co se jedná. Přihlásit se můžeš zde – ODKAZ. Kdy...

 • Led2019

  Letošní rok je častěji než kdy jindy připomínáno reformační hnutí. Rok 2017 značí výročí rovných pěti set let od formálního počátku reformace, které začalo právě během tohoto víkendu ve Wittenbergu zveřejněním 95 tezí augustiniánského mnicha Martina Luthera. Reformaci charakterizuje návrat k Písmu jako nejvyšší autoritě vyjádřený v učení Sola Scriptura,...

 • Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. (Lukáš 12:32-34) Podstata uctívání spočívá v tom,...

 • Je nějaký rozdíl mezi biblickým poradenstvím a křesťanskou psychologií nebo křesťanským poradenstvím? Povrchním pohledem by se zdálo, že bib­lic­ký poradce a psychoterapeut, který je křesťan, dělají mnoho stejných věcí. Oba hovoří s lidmi, oba pečují o lidi, oba po­zná­vají lidi, oba se zajímají o jejich moti­vaci, myšlenky, emoce a chování, oba pro­z­kou­mávají všemožné tlaky v k­onkrét­ních situacích lidí,...

 • Většina národa spolu s novým rokem mluví o předsevzetích, která dělají a podle kterých jistě změní své životy k lepšímu. Patříte mezi ně také? Otázka není, jestli předsevzetí (Bible sama říká, abychom Hospodinu činili sliby). Otázka je, jaká předsevzetí. Pokud přemýšlíte o tom, jak směřovat svůj život v roce 2019...

 • Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Římanům 8:28) Kdykoliv čtu tyhle povědomá slova, docházím k tomu, že se ptám sám sebe: „Znám tohle? Žiji z toho vědomí?“ Nový rok dává každému z nás příležitost vyzkoušet kotvy našich duší, zejména uprostřed...

 • Pro2018

  Tři vánoční dárky

  24. 12. 2018

  Přemítejte nad touto pozoruhodnou situací se mnou. Pokud přišel Boží syn, aby ti pomohl přestat hřešit – zmařit skutky ďáblovy – a pokud také přišel zemřít, takže když hřešíš, je zde usmíření, odstranění Božího hněvu, potom se zamysli, co z toho plyne pro tvůj život? „Dítky, ať vás nikdo nesvádí....

 • Mýtus 1: Nemáme svobodnou vůli Westminsterské vyznání víry, prominentní konfesijní stanovisko reformované teologie v anglicky hovořícím světě, obsahuje celou kapitolu zvanou „O svobodné vůli.“ Zde je první sekce této kapitoly (čl. 9.1.) v plném znění: „Bůh obdařil lidskou vůli přirozenou svobodou, která není nucena a ani jakoukoliv nezbytnou přirozenou potřebou předurčena ke...

 • I stane se v celé zemi, je Hospodinův výrok, že dva díly z ní budou vyhlazeny a zahynou a zůstane z ní třetina. (Zachariáš 13:8) Nestarejme se, kdy se tato událost v průběhu historie odehrála. Odložme to stranou. Pohleďme, jak Bůh jedná. Ujímá se celé země a dvě třetiny z ní...

 • Lis2018

  Pro baptisty, byla historicky vždy Písma Svatá závaznou autoritou pro osobní i sborový život. Protože si to doba postupně žádala, byla formulována nejrůznější baptistická vyznání víry, která obsahovala biblické pravdy a která jednotlivé sbory zastávaly. Ne jinak tomu bylo i v případě prvního baptistického sboru v Praze. Jeho kazatel Jindřich...

Matouš 5:19-20 ‚Neboť vám pravím: Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.” Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v...

Continue reading

#17 Ježíš a Zákon | Matouš 5:17-18

Matouš 5:17-18 “Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Continue reading

Matouš 5:13-16 ‚“Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan; a...

Continue reading

Matouš 5:10-12 Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi....

Continue reading