Skutky 2:37-42 ‘Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: “Co máme dělat, muži bratři?” Petr jim [řekl]: “Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtítna základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení...

Zobrazit

Matouš 9:18-26 ‘Když jim to říkal, hle, přišel jeden z představených synagogy , klaněl se mu a řekl: “Má dcera právě zemřela; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít.” Ježíš vstal a šel za ním i se svými učedníky. A hle, žena dvanáct let trpící krvotokem přišla...

Zobrazit