Skutky 2:37-42 ‚Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: “Co máme dělat, muži bratři?” Petr jim [řekl]: “Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtítna základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem […]

Continue reading

Matouš 9:18-26 ‚Když jim to říkal, hle, přišel jeden z představených synagogy , klaněl se mu a řekl: “Má dcera právě zemřela; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít.” Ježíš vstal a šel za ním i se svými učedníky. A hle, žena dvanáct let trpící krvotokem přišla zezadu a dotkla se třásní […]

Continue reading

Matouš 9:9-17 ‚A když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: “Následuj mne!” Matouš vstal a následoval ho. A stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a s jeho učedníky. Když to uviděli farizeové, říkali jeho učedníkům: […]

Continue reading

Matouš 9:1-8 ‚Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se a přišel do svého města. A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: “Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti [tvé] hříchy.” A hle, někteří z učitelů Zákona si řekli: “Ten člověk se rouhá!” Ježíš uviděl jejich myšlenky a […]

Continue reading

Matouš 8:28-34 A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít. A hle, zakřičeli: „ Co je ti po nás, [Ježíši,] Synu Boží? Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?“Daleko od nich se páslo […]

Continue reading

Matouš 8:23-27 'Pak vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal. I přišli [jeho učedníci] , vzbudili ho a řekli: “Pane, zachraň [nás], hyneme!” Řekl jim: “Proč jste ustrašení, vy malověrní?” Pak vstal, pohrozil větrům i moři; a nastal úplný […]

Continue reading

Matouš 8:18-22 'Když Ježíš kolem sebe uviděl zástup, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: “Učiteli, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.” A Ježíš mu řekl: “Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.” Jiný z [jeho] učedníků mu řekl: “Pane, dovol […]

Continue reading

Matouš 8:5-17 'Kdyžvešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: “Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.” [Ježíš] mu řekl: “Já přijdu a uzdravím ho. ” Setník však odpověděl: “Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem […]

Continue reading

Matouš 8:1-4 'Když sestoupil z hory, vydaly se za ním velké zástupy. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: “Chci, buď očištěn.” A hned byl očištěn od svého malomocenství. A hle, přišel malomocný, klaněl se mu a říkal: “Pane, chcešli, jsi mocen mne očistit.” Ježíš mu řekl: “Hleď, abys o tom nikomu neřekl. Ale […]

Continue reading

Matouš 7:24-29 „Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům — ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben […]

Continue reading

#35 Draví vlci | Matouš 7:15-23

Matouš 7:15-23 '“Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce […]

Continue reading