#20 Nezcizoložíš | Matouš 5:27-30

Matouš 5:27-30 '“Slyšeli jste, že bylo řečeno [předkům] : "Nezcizoložíš." Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak , že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých […]

Continue reading

#19 Nezavraždíš | Matouš 5:21-26

Matouš 5:21-26 „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: , Nezavraždíš.‘ Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se [bez příčiny] hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ,Raka ‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ,Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář […]

Continue reading

Matouš 5:19-20 ‘Neboť vám pravím: Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.” Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým. ‘ […]

Continue reading

#17 Ježíš a Zákon | Matouš 5:17-18

Matouš 5:17-18 “Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Continue reading

Matouš 5:13-16 ‘“Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan; a svítí všem, kteří jsou v […]

Continue reading

Matouš 5:10-12 Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. “

Continue reading

#10 Záblesk království | Matouš 4:23-25

Matouš 4:23-25 ‘Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil. Šly za ním veliké zástupy z […]

Continue reading

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Matouš 4:18-22 Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. “ Oni hned opustili sítě a následovali ho. A když odtamtud poodešel, uviděl jiné dva […]

Continue reading

Kázáno: 27.9.2020 ► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Matouš 4:12-17 ‘Když [Ježíš] uslyšel, že byl Jan uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech Zabulón a Neftalí, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: “Země Zabulón a země Neftalí, cestou u moře, za Jordánem […]

Continue reading

#07 Pokoušení krále | Matouš 4:1-11

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Matouš 4:1-11 ‘Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla. A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: “Jsili Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.” On však na to řekl: “Je napsáno: “Člověk nebude živ […]

Continue reading

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Filipským 1:18-26 ‘Co tedy? Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus; a z toho se raduji. Ale budu se i dále radovat. Neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem […]

Continue reading