#42 Ježíšova moc odpouštět hříchy | Matouš 9:1-8

Matouš 9:1-8 ‚Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se a přišel do svého města. A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: “Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti [tvé] hříchy.” A hle, někteří z učitelů Zákona si řekli: “Ten člověk se rouhá!” Ježíš uviděl jejich myšlenky a řekl: “Proč smýšlíte ve svých srdcích zle? Vždyť co je snadnější? Říci: „Odpouštějí se ti hříchy“, nebo říci: „Vstaň a choď“? Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy …” Tu řekne ochrnutému: “Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.” A on vstal a odešel do svého domu. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach a vzdaly chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc.‘

Přidat komentář