Matouš 5:10-12 Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. “

Continue reading

#10 Záblesk království | Matouš 4:23-25

Matouš 4:23-25 ‘Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil. Šly za ním veliké zástupy z […]

Continue reading

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Matouš 4:18-22 Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. “ Oni hned opustili sítě a následovali ho. A když odtamtud poodešel, uviděl jiné dva […]

Continue reading

Kázáno: 27.9.2020 ► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Matouš 4:12-17 ‘Když [Ježíš] uslyšel, že byl Jan uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech Zabulón a Neftalí, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: “Země Zabulón a země Neftalí, cestou u moře, za Jordánem […]

Continue reading

#07 Pokoušení krále | Matouš 4:1-11

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Matouš 4:1-11 ‘Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla. A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: “Jsili Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.” On však na to řekl: “Je napsáno: “Člověk nebude živ […]

Continue reading

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Filipským 1:18-26 ‘Co tedy? Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus; a z toho se raduji. Ale budu se i dále radovat. Neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem […]

Continue reading

#06 Zmocnění Krále | Matouš 3:13-17

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 Matouš 3:13-17 ‘Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn. Ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal: “Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?” Ježíš mu odpověděl: “Nech to nyní; neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu […]

Continue reading

#05 Ohlašovatel Krále | Matouš 3:1-12

Kázáno 30.8.2020 ► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 ► Všechna kázání z této série naleznete zde: ► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY: ► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde: ► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde: Kanál playlistů na Spotify ► http://www.krestanekurim.cz ► https://www.facebook.com/krestanekurim ———————————- Matouš 3:1-12 ‘V těch dnech přichází Jan Křtitel […]

Continue reading

#04 Naplněná proroctví | Matouš 2:13-23

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 ► Všechna kázání z této série naleznete zde: ► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY: ► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde: ► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde: Kanál playlistů na Spotify ► http://www.krestanekurim.cz ► https://www.facebook.com/krestanekurim ———————————- Matouš 2:13-23 ‘Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu […]

Continue reading

Kázáno 16.8.2020 ► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 ► Všechna kázání z této série naleznete zde: ► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY: ► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde: ► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde: Kanál playlistů na Spotify ► http://www.krestanekurim.cz ► https://www.facebook.com/krestanekurim ———————————- Matouš 2:1-12 ‘Když se Ježíš narodil v judském […]

Continue reading

Kázáno 9.8.2020 ► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1 ► Všechna kázání z této série naleznete zde: ► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY: ► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde: ► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde: Kanál playlistů na Spotify ► http://www.krestanekurim.cz ► https://www.facebook.com/krestanekurim ———————————- Matouš 1:18-25 ‘S narozením Ježíše Krista to bylo […]

Continue reading