#05 Ohlašovatel Krále | Matouš 3:1-12

Kázáno 30.8.2020
► ODEBÍREJTE NOVINKY!
https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

► Všechna kázání z této série naleznete zde:

► Audio tohoto kázání najdete na SPOTIFY:

► Všechna naše kázání na SPOTIFY jsou zde:

► Přehledný seznam našich PODCASTŮ na SPOTIFY je zde:

Kanál playlistů na Spotify

► http://www.krestanekurim.cz
► https://www.facebook.com/krestanekurim

———————————-
Matouš 3:1-12
‚V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině: “Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes. ” To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: „Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!“ Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celé Judsko i celé okolí Jordánu a dávali se od něho pokřtít v [řece] Jordánu, vyznávajíce své hříchy. Když však uviděl, jak mnozí farizeové a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim: “Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. A nedomnívejte se, že si můžete říkat: “ Náš otec je Abraham.“ Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. Sekera je už přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. V jeho ruce je lopata; i pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.”‘

Přidat komentář