#20 Nezcizoložíš | Matouš 5:27-30

Matouš 5:27-30 '“Slyšeli jste, že bylo řečeno [předkům] : "Nezcizoložíš." Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak , že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých […]

Continue reading

#19 Nezavraždíš | Matouš 5:21-26

Matouš 5:21-26 „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: , Nezavraždíš.‘ Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se [bez příčiny] hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: ,Raka ‘, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: ,Blázne‘, propadne ohnivé Gehenně. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář […]

Continue reading

Matouš 5:19-20 ‚Neboť vám pravím: Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.” Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým. ‚ […]

Continue reading

#17 Ježíš a Zákon | Matouš 5:17-18

Matouš 5:17-18 “Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Continue reading

Matouš 5:13-16 ‚“Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan; a svítí všem, kteří jsou v […]

Continue reading