#44 Ježíš, Pán nad smrtí | Matouš 9:18-26

Matouš 9:18-26 ‚Když jim to říkal, hle, přišel jeden z představených synagogy , klaněl se mu a řekl: “Má dcera právě zemřela; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít.” Ježíš vstal a šel za ním i se svými učedníky. A hle, žena dvanáct let trpící krvotokem přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Neboť si říkala: “Jestliže se jen dotknu jeho šatu, budu zachráněna.” Ježíš se otočil, a když ji spatřil, řekl: “Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.” A od té hodiny byla ta žena zachráněna. Když Ježíš vstoupil do domu představeného synagogy a uviděl pištce a hlučící zástup, říkal: “Odejděte! Vždyť ta dívka nezemřela, ale spí.” I posmívali se mu. A když byl zástup vyhnán, vešel, uchopil její ruku a děvče se probudilo. A zpráva o tom se rozšířila do celé té země.‘

Přidat komentář