#43 Ježíš, přítel hříšných | Matouš 9:9-17

Matouš 9:9-17 ‚A když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: “Následuj mne!” Matouš vstal a následoval ho. A stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a s jeho učedníky. Když to uviděli farizeové, říkali jeho učedníkům: “Proč váš Učitel jí s celníky a hříšníky?” Když to [Ježíš] uslyšel, řekl [jim] : “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: „Milosrdenství chci, a ne oběť.“ Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky [k pokání] .” Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a řekli: “Proč se my a farizeové [často] postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?” Ježíš jim řekl: “Mohou svatebčané truchlit, dokud je s nimi ženich? Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy se budou postit. Nikdo nedává záplatu z neseprané látky na starý šat; ta ková výplň se totiž ze šatu vytrhne a trhlina se ještě zhorší. Ani se nedává mladé víno do starých měchů, jinak se ty měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy se zničí. Mladé víno se dává do nových měchů, a obojí zůstane zachováno.”‘

Přidat komentář