Důsledky kázání evangelia v moci Ducha Svatého | Skutky 2:37-41

Skutky 2:37-42 ‘Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: “Co máme dělat, muži bratři?” Petr jim [řekl]: “Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtítna základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.” A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je: “Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!” Ti, kteří [radostně] přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách.’

Přidat komentář