#38 Víra, která udivila Ježíše | Matouš 8:5-17

Matouš 8:5-17 ‘Kdyžvešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: “Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.” [Ježíš] mu řekl: “Já přijdu a uzdravím ho. ” Setník však odpověděl: “Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky; a řeknu li tomuto: “Jdi”, on jde; řeknuli jinému: “Přijď”, přijde; a řeknuli svému otroku: “Udělej toto”, pak to udělá.” Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: “Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království Nebes; avšak synové království budou vyvrženi do nejzazší temnoty; tam bude pláč a skřípění zubů.” I řekl Ježíš setníkovi: “Jdi, [a] staň se ti, jak jsi uvěřil.” A v tu hodinu byl [jeho] sluha uzdraven. Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl, že jeho tchyně leží a má horečku. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: “On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl.”‘

Přidat komentář