Možná si ani neuvědomujete, že odpověď na tuto otázku rozhoduje o tom, kde budeme trávit věčnost. Proto je důležité znát odpověď z důvěryhodného zdroje. V následujících řádcích tuto odpověď naleznete. Obsahuje sedm základních Božích pravd. Abych mohli trávit věčnost v nebesích, je nutnost těmto pravdámuvěřit – přijmout je vírou. Jsou Bohem stanovené a vycházejí z jediného autoritativního zdroje pravdy na zemi, z Bible.

Boží existence

„Bez víry však není možné se Mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je.“ (Bible, list Židům 11:6)

Věříte, že Bůh existuje? List Římanům 1,18-23 vysvětluje, že Boží existence je zřejmá z toho, když pozorujeme stvořitelské Boží dílo. Právě ve svém stvoření se nám tedy Bůh zjevil. Podle apoštola Pavla sice mnoho lidí potlačuje pravdu o Boží existenci, ale důkazy jsou tak jednoznačné, že sám Bůh říká, že lidé nemají pro svou nevíru výmluvu.

Realita hříchu a jistého soudu

„Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není.“ (1. list Janův 1:8)

Kdybyste měli rakovinu, chtěli byste, aby vám váš lékař řekl, že je vše v pořádku, jen aby se vás necitlivě nedotkl? Nebo byste chtěli slyšet pravdu, abyste mohli začít s léčbou?

Hřích ničí a škodí ve všech oblastech života a zasluhuje si, aby ho svatý Bůh potrestal. Výjimky neexistují, protože list Římanům 3:23 říká, že „všichni zhřešili a postrádají Boží slávu“. O důsledku Pavel mluví v listě Římanům 6:23: „mzdou hříchu je smrt“ – a tou je věčné oddělení od Boha v pekle.

Osoba Ježíše Krista

„Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyzvnává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný cudh, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha; to je ten duch Antikrista.“ (1. list Janův 4:2-3)

Věděli jste, že svědkové Jehovovi, mormoni a muslimové mají různé pohledy na to, kým je Ježíš? Bible říká, že Ježíš se narodil zároveň jako plně člověk a plně Bůh. Kdyby nebyl Bohem, nemohl by být vatou, bezhříšnou obětí za hřích, a kdyby nebyl člověk, nemohl by být našim dokonalám zástupcem.

Odpuštění skrze Ježíšovu smrt na kříži

„Bez vylití krve není odpuštění.“ (list Židům 9:22)

Možná se ptáte: „Co pro svou záchranu mohu udělat?“ Odpovědí je, že nemůžete udělat vůbec nic. Lidské snahy nedokáží zajistit odpuštění hříchů. Na základě čeho tedy Bůh odpouští hřích?

Možná, že víte o prvním židovském svátku – pesachu, který Bůh ustanovil, když vysvobozoval a vedl Izrael z Egypta (Exodus 12). Bůh přikázal, aby Izraelci potřeli dveře svých domů krví beránka. Řekl: „Když uvidím tu krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma.“ (Exodus 12:13). Všimněte si důležitosti krvavé oběti: život za život. Leviticus 17:11 říká: „Krev získává pro člověka smíření.“ Problémem však je, že „je nemožné, aby krev býků a kozlů odstraňovala hříchy.“ (Židům 10:4)

Jelikož byl Ježíš Bohem v lidském těle, a tedy byl bez hříchu, mohl být dokonalou obětí za hřích. Jak řekl Jan Křtitel: „Hle, Berfánek Boží, který snímá hřích světa!“ (Jan 1:29). Bible spojuje Ježíšovu oběť s pesachem – židovskými Velikonocemi: „Krustus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován“ (1 Korintským 5:7). A protože Ježíš zemřel za hříšníky, „krev Ježíše Krista … nás očišťuje od každého hříchu“ (1. Janův 1:7).

Kristovo vzkříšení

„Není-li však Kristus vzkříšen, vaše víra je marná, ještě jste ve svých hříších.“ (1. list Korintským 15:17)

Bůh ukázal, že Boží spravedlnost je naplněna Ježíšovou obětí, proto Ho vzkřísil z mrtvých. Ježíšovo vzkříšení dává věřícím naději, že jejich těla budou jednoho dne vzkříšena z hrobu stejně, jako byl vzkříšen Ježíš.

Ospravedlnění samotnou vírou

„Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona.“ (list Římanům 3:28)

Mnoho lidí věří, že Bůh má jakousi vesmírnou váhu, na které bude vážit jejich skutky, a když dobré skutky převáží ty špatné, půjdou do nebe. To rozhodně není dobrá zpráva, protože lidé žijí v neustálém strachu, že se nesnažili dost, a tak si spasení nezaslouží, nebo si je neudrží.

List Galatským 2:16 dokazuje, že ospravedlnění (tedy Boží prohlášení člověka za spravedlivého) je možné jedině skrze víru: „Člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk.“

Proto se nikdo nemůže vychloubat svými skutky. K Bohu přicházíme s prázdnýma rukama, padáme na kolena před křížem a věříme, že Ježíšova dokonalá oběť na kříži je zcela dostatečná na to, aby nás zbavila hříchu.

Příkaz: Čiňte pokání a věřte

„Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Markovo evangelium 1:15)

Víra není pouhým Božím doporučením. Ne, Bůh člověku ukládá pokání (odvrácení se od hříchu k Bohu) a víru. V knize Skutků 17:30-31 čteme: „Bůh nyní nařizuje lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“

Váš hřích bude potrestán. Můžete se rozhodnout, že Ježíše odmítnete a budete za své hříchy platit sami – celou věčností trávenou v odloučení od Boha, v pekle. Pokud se však odvrátíte od hříchu a uvěříte v Něj, váš dluh bude díky Ježíšově dílu na kříži okamžitě splacen.

Proč se stát křesťanem? Protože právě skrze pokání a víru zjistíte, proč jste byli stvořeni – abyste oslavovali Boha. A skrze oslavování Boha vírou v Ježíšovu smrt a vzkříšení najdete skutečný pokoj, lásku, radost a život v plnosti!

„Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: KAŽDÝ, KDO V NĚHO VĚŘÍ, NEBUDE ZAHANBEN.“ (list Římanům 10:9-11)