Touhou starších sboru Křesťané Kuřim je připravit, vycvičit a potvrdit věrné muže, kterým bude moci být
svěřena službu slovem, a kteří budou moci sloužit církvi v nejrůznějších oblastech. Nejedná se pouze o naše
zbožně přání, ale hlavně o novozákonní biblický mandát (2 Tim 2:2; Titovi 1:5). Naší modlitbou je, aby si
Bůh použil tento program jako nástroj k tomu, že si povolá a rozšíří skupinu vedoucích, kteří budou věrně
sloužit církvi Pána Ježíše Krista. Následující body shrnují zkrácený přehled tohoto programu.
Program je přístupný všem bratřím, kteří jsou členy sboru Křesťané Kuřim (včetně těch, kteří čekají
na přijetí za členy).

 • Tato skupina se bude scházet každou druhou neděli v měsíci ve sboru od 12.00 do 14.30. Bratři si s
  sebou přinesou oběd. Jejich manželky a děti jsou potom v tomto čase srdečně zvány buď ke
  Kolaříkům nebo Moorheadům domů na oběd a následné společenství.
 • Tento program nenahrazuje úterní setkání pro muže nebo čtvrteční biblickou hodinu, ale je navržen
  tak, aby na tato setkání a vyučování v nich navazoval. Během těchto vyučování v týdnu budeme
  procházet témata jako jsou: teologie, studijní metody Písma, duchovní disciplíny. V našem programu
  pro přípravu vedoucích se potom vice zaměříme na oblasti týkající se pastýřské služby v církvi.
 • Tato setkání nám dají příležitost ke vzájemnému obecenství a sdílení, povzbuzení, vykazatelnosti,
  napomenutí, učednictví, modlitby a růstu v duchovním vedení. Zaměříme se na základní prvky
  křesťanského charakteru, povolání do služby, způsobilost v Písmu, vedení, schopnost kázat a
  vyučovat a biblického poradenství.
 • Naší touhou je, aby tento program byl dostupný, vyhovující a dosažitelný i pro muže, kteří mají
  rodiny a plnočasové zaměstnání. I když budeme mít domácí úkoly, které budou nápomocné k růstu a
  ukázněnosti, nebude se jednat o úkoly nadměrné.
 • Vyučování, které bude ústřední částí našeho programu, bude spíše neformální a bude zahrnovat
  diskuze na daná témata.
 • Program je naplánovaný jako tříletý, ale s tím, že bratři se zavazují vždy pouze na jeden rok. Po jeho
  ukončení mohou buď pokračovat, nebo účast přerušit.
 • Závazek spojený s účastí v tomto programu v sobě zahrnuje přítomnost na všech setkáních a splnění
  všech požadovaných úkolů na daný rok. Splnění závazků je důležitým rozpoznávacím znamením
  toho, jestli je daný bratr věrný a spolehlivý (což jde ruku v ruce s 2 Tim 2:2).
 • Úkoly v sobě budou zahrnovat učení se veršů zpaměti, čtení (ne více než 100 stran na měsíc),
  občasné krátké psané práce. Ve druhém a třetím roce bude bratřím potom také dána příležitost ve
  skupině cvičně vyučovat.
 • Úspěšné zakončení tohoto programu automaticky bratřím nezaručuje, že dostanou nějakou vedoucí
  pozici ve sboru Křesťané Kuřim. Na druhé straně, je ale také potřeba zmínit, že bratři, kteří budou do
  budoucna usilovat o to, být učiteli, misionáři, staršími nebo diákony v našem sboru, budou muset
  napřed tímto programem projít.
 • Věříme, že z Boží milosti bude tento program přínosný i pro bratry, kteří netouží po zapojení se ve
  vedení sboru. Naší nadějí je, že všichni bratři, kteří se programu zúčastní budou růst v poznání Pána
  Ježíše a v tom, aby byli vice věrnými křesťany nejen v zaměstnání nebo škole, ale i jako synové,
  otcové a manželé.

Genesis je skutečná historie!

Podporujeme autoritu Bible, a to hned od jejího prvního verše. Avšak někteří oponenti biblického stvoření („mladé země“) rovněž tvrdí, že věří v autoritu Písma, ale současně prohlašují, že Genesis 1-11 je pouhou poezií nebo alegorií. Jiní nám odporují se slovy: „Genesis není učebnice přírodovědy“. Když mám náladu, odpovídám: „Díky Bohu,...

pokračovat ve čtení

Karell Gott jako memento mori pro každého Čecha

Během víkendu vyvrcholil čas smutku a vzpomínání na snad nejznámějšího českého zpěváka, který minulý pátek 4. října zemřel. Lidé jsou plní nostalgie a často i v šoku. Poslední měsíce zaplavily čas od času nejen bulvární plátky zvěsti o zdravotním stavu mnohonásobného Českého slavíka. O akutní změně se vědělo a závažnost leukemie...

pokračovat ve čtení

Co nám říká náš hněv?

Hněv pro tebe není dobrý, přinejmenším ve své typické podobě. Nové studije argumentují, že pravidelné pocity hněvu zvyšují pravděpodobnost srdeční nemoci a během dvou hodin takového výbuchu hněvu raketově roste riziko infarktu nebo mrtvice. Což znamená, že všichni hněviví lidé byste měli být na pozoru – je to nebezpečná slabůstka....

pokračovat ve čtení

Nejopakovanější verš z Bible

Symetrie může být úžasná. Přemýšlejte nad složitostí sněhové vlčky nebo geometrií některých ikonických budov jako je Kapotol v USA nebo Buckinghamský palác nebo nad kruhovou symetrií šišky. Pokud by kterýkoliv z těchto příkladů byl zkreslený a symetrie se vytratila, byla by okamžitě pryč i jejich estetická přitažlivost. Před několika lety...

pokračovat ve čtení

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka – anebo ne?

Je běžné slyšet křesťany říkat, že Bůh „nenávidí hřích, ale miluje hříšníka“, ovšem je takový výrok pravdivý? Jistě zní dobře, ale nejdůležitější otázka je, zdali je nebo není biblický. Pro zodpovězení téhle otázky potřebujeme pozorně přemýšlet o významu oběti ve Starém zákoně. Obětní systém byl ustanoven, zorchestrován a nastaven Bohem...

pokračovat ve čtení

English Weekend je zpět!

Tradiční akce, kterou jsme jako Křesťané Kuřim pravidelně pořádali, se opět vrací. Už v dubnu se uskuteční společný pobyt plný angličiny, sportů a netradičních her, English Weekend 2019! Strávíme společně i tyto velikonoční prázdniny a v následujících řádcích přiblížíme, o co se jedná. Přihlásit se můžeš zde – ODKAZ. Kdy...

pokračovat ve čtení

Je široká jednota mezi církvemi lidským snem, anebo Boží vůlí?

Letošní rok je častěji než kdy jindy připomínáno reformační hnutí. Rok 2017 značí výročí rovných pěti set let od formálního počátku reformace, které začalo právě během tohoto víkendu ve Wittenbergu zveřejněním 95 tezí augustiniánského mnicha Martina Luthera. Reformaci charakterizuje návrat k Písmu jako nejvyšší autoritě vyjádřený v učení Sola Scriptura,...

pokračovat ve čtení

Je rozdíl mezi biblickým poradenstvím a psychologií?

Je nějaký rozdíl mezi biblickým poradenstvím a křesťanskou psychologií nebo křesťanským poradenstvím? Povrchním pohledem by se zdálo, že bib­lic­ký poradce a psychoterapeut, který je křesťan, dělají mnoho stejných věcí. Oba hovoří s lidmi, oba pečují o lidi, oba po­zná­vají lidi, oba se zajímají o jejich moti­vaci, myšlenky, emoce a chování, oba pro­z­kou­mávají všemožné tlaky v k­onkrét­ních situacích lidí,...

pokračovat ve čtení

Tři vánoční dárky

Přemítejte nad touto pozoruhodnou situací se mnou. Pokud přišel Boží syn, aby ti pomohl přestat hřešit – zmařit skutky ďáblovy – a pokud také přišel zemřít, takže když hřešíš, je zde usmíření, odstranění Božího hněvu, potom se zamysli, co z toho plyne pro tvůj život? „Dítky, ať vás nikdo nesvádí....

pokračovat ve čtení

Pět mýtů o kalvinismu

Mýtus 1: Nemáme svobodnou vůli Westminsterské vyznání víry, prominentní konfesijní stanovisko reformované teologie v anglicky hovořícím světě, obsahuje celou kapitolu zvanou „O svobodné vůli.“ Zde je první sekce této kapitoly (čl. 9.1.) v plném znění: „Bůh obdařil lidskou vůli přirozenou svobodou, která není nucena a ani jakoukoliv nezbytnou přirozenou potřebou předurčena ke...

pokračovat ve čtení

Oficiální prohlášení pěti sborů a jejich stanovisko k situaci v BJB

Pro baptisty, byla historicky vždy Písma Svatá závaznou autoritou pro osobní i sborový život. Protože si to doba postupně žádala, byla formulována nejrůznější baptistická vyznání víry, která obsahovala biblické pravdy a která jednotlivé sbory zastávaly. Ne jinak tomu bylo i v případě prvního baptistického sboru v Praze. Jeho kazatel Jindřich...

pokračovat ve čtení