Touhou starších sboru Křesťané Kuřim je připravit, vycvičit a potvrdit věrné muže, kterým bude moci být svěřena službu slovem, a kteří budou moci sloužit církvi v nejrůznějších oblastech. Nejedná se pouze o naše zbožně přání, ale hlavně o novozákonní biblický mandát (2 Tim 2:2; Titovi 1:5). Naší modlitbou je, aby si Bůh použil tento program jako nástroj k tomu, že si povolá a rozšíří skupinu vedoucích, kteří budou věrně sloužit církvi Pána Ježíše Krista. Následující body shrnují zkrácený přehled tohoto programu.

Program je přístupný všem bratřím, kteří jsou členy sboru Křesťané Kuřim (včetně těch, kteří čekají na přijetí za členy).

• Tato skupina se bude scházet každou druhou neděli v měsíci ve sboru od 12.00 do 14.30. Bratři si s sebou přinesou oběd. Jejich manželky a děti jsou potom v tomto čase srdečně zvány buď ke Kolaříkům nebo Moorheadům domů na oběd a následné společenství.

• Tento program nenahrazuje úterní setkání pro muže nebo čtvrteční biblickou hodinu, ale je navržen tak, aby na tato setkání a vyučování v nich navazoval. Během těchto vyučování v týdnu budeme procházet témata jako jsou: teologie, studijní metody Písma, duchovní disciplíny. V našem programu pro přípravu vedoucích se potom vice zaměříme na oblasti týkající se spastýřské služby v církvi.

• Tato setkání nám dají příležitost ke vzájemnému obecenství a sdílení, povzbuzení, vykazatelnosti, napomenutí, učednictví, modlitby a růstu v duchovním vedení. Zaměříme se na základní prvky křesťanského charakteru, povolání do služby, způsobilost v Písmu, vedení, schopnost kázat a vyučovat a biblického poradenství.

• Naší touhou je, aby tento program byl dostupný, vyhovující a dosažitelný i pro muže, kteří mají rodiny a plnočasové zaměstnání. I když budeme mít domácí úkoly, které budou nápomocné k růstu a ukázněnosti, nebude se jednat o úkoly nadměrné.

• Vyučování, které bude ústřední částí našeho programu, bude spíše neformální a bude zahrnovat diskuze na daná témata.

• Program je naplánovaný jako tříletý, ale s tím, že bratři se zavazují vždy pouze na jeden rok. Po jeho ukončení mohou buď pokračovat, nebo účast přerušit.

• Závazek spojený s účastí v tomto programu v sobě zahrnuje přítomnost na všech setkáních a splnění všech požadovaných úkolů na daný rok. Splnění závazků je důležitým rozpoznávacím znamením toho, jestli je daný bratr věrný a spolehlivý (což jde ruku v ruce s 2 Tim 2:2).

• Úkoly v sobě budou zahrnovat učení se veršů zpaměti, čtení (ne více než 100 stran na měsíc), občasné krátké psané práce. Ve druhém a třetím roce bude bratřím potom také dána příležitost ve skupině cvičně vyučovat.

• Úspěšné zakončení tohoto programu automaticky bratřím nezaručuje, že dostanou nějakou vedoucí pozici ve sboru Křesťané Kuřim. Na druhé straně, je ale také potřeba zmínit, že bratři, kteří budou do budoucna usilovat o to, být učiteli, misionáři, staršími nebo diákony v našem sboru, budou muset napřed tímto programem projít.

• Věříme, že z Boží milosti bude tento program přínosný i pro bratry, kteří netouží po zapojení se ve vedení sboru. Naší nadějí je, že všichni bratři, kteří se programu zúčastní budou růst v poznání Pána Ježíše a v tom, aby byli vice věrnými křesťany nejen v zaměstnání nebo škole, ale i jako synové, otcové a manželé.