#01 Rozněcuj Boží dar | 2. Timoteovi 1:1-6

2. Timoteovi 1:1-6
Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše podle zaslíbení života, který je v Kristu Ježíši, Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.

Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když tě neustále připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, abych byl naplněn radostí. Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy.

Přidat komentář