#03 Povzbuzení k věrnosti | 2. Timoteovi 1:11-18

Kázání z neděle 16.2.2020

2. Timoteovi 1:11-18
K tomu jsem já byl ustanoven hlasatelem a apoštolem a učitelem [národů]. Proto také toto snáším, ale nestydím se za to; vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne. Měj za příklad zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá.
Víš o tom, že se ode mne odvrátili všichni, kdo jsou v Asii, mezi nimi Fygelos a Hermogenés. Kéž Pán prokáže milosrdenství domu Oneziforovu, protože mě často občerstvil a nestyděl se za mé řetězy, nýbrž když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě nalezl. Kéž mu Pán dá, aby našel milosrdenství od Pána v onen den. A jak veliké služby mi prokázal v Efesu, víš nejlépe sám.

Přidat komentář