#15 Kazatelská služba | 2 Timoteova 4:1-5

Kázání z neděle: 31.5.2020
► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

2 Timoteova 4:1-5
Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu.

Přidat komentář