#17 Rodokmen Adama | Genesis 5:1-32

Genesis 5:1-32 Toto je záznam Adamova rodopisu. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil ho v podobě Boží, muže a ženu je stvořil. V den, kdy je stvořil, je požehnal a nazval je Adam. I žil Adam sto třicet let a zplodil syna ke své podobě jako svůj obraz. Dal mu jméno Šét. Po zplození Šéta bylo Adamových dnů osm set let a zplodil syny a dcery. Všech dnů, kdy Adam žil, bylo devět set třicet let, a zemřel. Šét žil sto pět let a zplodil Enóše. Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery. Všech Šétových dnů bylo devět set dvanáct let, a zemřel. Enóš žil devadesát let a zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery. Všech Enóšových dnů bylo devět set pět let, a zemřel. Kénan žil sedmdesát let a zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery. Všech Kénanových dnů bylo devět set deset let, a zemřel. Mahalalel žil šedesát pět let a zplodil Jereda. Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery. Všech Mahalalelových dnů bylo osm set devadesát pět let, a zemřel. Jered žil sto šedesát dva let a zplodil Henocha. Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery. Všech Jeredových dnů bylo devět set šedesát dva let, a zemřel. Henoch žil šedesát pět let a zplodil Metúšelacha. Po zplození Metúšelacha chodil Henoch s Bohem tři sta let a zplodil syny a dcery. Všech Henochových dnů bylo tři sta šedesát pět let. Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Metúšelach žil sto osmdesát sedm let a zplodil Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metúšelach sedm set osmdesát dva let a zplodil syny a dcery. Všech Metúšelachových dnů bylo devět set šedesát devět let, a zemřel. Lámech žil sto osmdesát dva let a zplodil syna a dal mu jméno Noe se slovy: Ten nám dá odpočinutí od našeho díla a od námahy našich rukou, od země, kterou Hospodin proklel. Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a zplodil syny a dcery. Všech Lámechových dnů bylo sedm set sedmdesát sedm let, a zemřel. Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.

Napsat komentář