#17 Věrná opora v těžkých časech | 2 Timoteovi 4:9-22

Kázání z neděle: 7.6.2020
► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

2 Timoteovi 4:9-22
Pospěš si, abys ke mně brzo přišel. 10 Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi a přiveď s sebou, neboť je mi užitečný k službě. Tychika jsem poslal do Efesu. Až půjdeš, vezmi s sebou plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, též svitky a zvláště pergameny. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutků. Také ty si dávej před ním pozor. Velmi se totiž postavil proti našim slovům. Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, nýbrž všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno! Pán však stál při mně a posilnil mě, aby skrze mne byla dovršena zvěst a aby ji uslyšeli všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Pozdrav Prisku a Akvilu i dům Oneziforův. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Pospěš si, abys přišel ještě před zimou. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři. Pán Ježíš Kristus buď s tvým duchem. Milost s vámi! Amen.

Přidat komentář