#20 Boží nezadržitelný soud | Genesis 7:1-16

Genesis 7:1-16
Pak Hospodin řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou po sedmi párech, vždy samce a jeho samici, a ze zvířat, která nejsou čistá, pár, samce a jeho samici. Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby na povrchu celé země zůstalo naživu potomstvo. Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající čtyřicet dní a čtyřicet nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil. A Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.
Noemu bylo šest set let, když nastala potopa, vody na zemi. I vešel Noe a jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů s ním před vodami potopy do archy. Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se hýbe na zemi, vždy po párech vešli k Noemu do archy, samec a samice tak, jak Bůh přikázal Noemu. I stalo se za sedm dnů, že vody potopy přišly na zemi.
V šestistém roce života Noeho, ve druhém měsíci v sedmnáctém dni měsíce — v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy, oni i všechna zvěř podle svých druhů, všechen dobytek podle svých druhů, všichni plazi pohybující se na zemi, podle svých druhů, všichni létavci podle svých druhů, každý pták, každý okřídlenec. Vešli k Noemu do archy po párech ze všeho tvorstva, v němž byl duch života. Přicházeli vždy samec a samice z veškerého tvorstva; vešli tak, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.

Přidat komentář