#30 Postoj církve vůči vedoucím | 1 Timoteovi 5:17-18

1 Timoteovi 5:17-25
‚Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojí cti, zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním. Neboť Písmo praví: „Volu, který mlátí, nedáš náhubek“ a „hoden je dělník své mzdy“. Žalobu proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ti ostatní měli strach. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys toto zachoval bez předpojatosti a nic nečinil tak, že bys někomu stranil. Nevzkládej na nikoho ukvapeně ruce. Neměj účast na cizích hříších. Uchovávej se čistý. Nepij už jen vodu, ale kvůli [svému] žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zcela zjevné a předem vedou k soudu, u jiných se však také ukazují až potom. Stejně tak i dobré skutky jsou zcela zjevné; a ty, s kterými je to jinak, nemohou zůstat skryté.‘

—————————–

►Všechna audia našich kázání jsou na SPOTIFY:

►I toto kázání je na SPOTIFY:

►Audio najdete také na Anchor.FM:


https://www.facebook.com/krestanekurim

Přidat komentář