#39 Těm, kteří jsou bohatí… | 1 Timoteovi 6:17-21

1 Timoteova 6:17-21 Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku; ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní, a tak si shromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života. Ó Timoteji, zachovej, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením toho, co se falešně nazývá,poznání ‘, k němuž se někteří přiznávali, a zbloudili ve víře. Milost s vámi. Amen. krestanekurim.cz nebo Youtube.com/krestanekurim

Přidat komentář