Nadcházející soužení

Marek 13:14-23
„Když pak uvidíte ,ohavnost zpustošení‘ postavenou, kde nemá být — kdo čte, ať rozumí — tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje a nevstupuje dovnitř, aby si vzal něco ze svého domu. A kdo bude na poli, ať se neobrací k věcem, které jsou vzadu, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby [k vašemu útěku] nedošlo v zimě. Neboť v oněch dnech bude takové soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které stvořil Bůh, až do dneška a nikdy již nenastane. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny. A tehdy, když by vám někdo řekl: ,Hle, zde je Kristus!‘, [nebo:],Hle, tam!‘, nevěřte. Neboť povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou činit znamení a divy, aby, kdyby to bylo možné, svedli vyvolené. Vy se tedy mějte na pozoru. Všechno jsem vám již předem řekl.“

Veliké díky bratru Ondřejovi Kutému za překlad, titulky a všechnu další práci, kterou s tímto kazáním měl i za jeho laskavé svolení ho převzít pro náš kanál.

Přidat komentář