Život církve do návratu Krále

1 Petrova 1:17-22
Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny.On byl předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás, kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu.

Když jste poslušností pravdy[skrze Ducha] očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z [čistého] srdce.

Napsat komentář