Zatím žádné komentáře

Za co se Církev modlila tehdy, a za co dnes?

Ztišení v modlitbě je nenahraditelnou součástí živého vztahu s Bohem, kdy k němu přistupujeme nejen s osobními prosbami, starostmi či obavami, ale přinášíme mu chválu a vděčnost vše, co nám dal, čím nás provedl a jak požehnal. Jsou ale další oblasti, které by mohly být součástí našich modliteb?

Tento výňatek z knihy Let The Nations Be Glad od Johna Pipera nám pomůže porovnat, co vše předkládala Bohu raná Církev jako Boží lid a poslouží jako zrcadlo pro křesťany v dnešní době. Následujeme její příklad i v této oblasti, anebo snad rozsah modliteb končí tam, kde vyčerpáme vše, co bychom sami potřebovali?

„Jelikož je to Dárce, komu se dostává slávy, tak vše, co modlitba ukazuje je, že raná církev měla záměr činit Boha tím nejhlavnějším v misii církve. Nežila ze své vlastní síly, moudrosti ani víry. Žila z Boha. Bůh byl ten, kdo dával sílu, moudrost a víru. Tím pádem se Bohu dostávala sláva.“

1. Prosili Boha, aby vyvýšil své jméno ve světě:
„Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.“ (Mt 6:9).

2. Prosili Boha, aby rozšířil své království na světě:
„Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ (Mt 6:10).

3. Prosili Boha, aby se evangelium šířilo a bylo oslaveno:
„A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás“ (2.Te 3:1).

4. Prosili Boha o plnost Ducha svatého:
„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!“ (Lk 11:13, Ef 3:19).

5. Prosili Boha, aby zjednal právo svému lidu:
„Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?“ (Lk 18:7).

6. Prosili Boha, aby zachránil nevěřící:
„Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy.“ (Řm 10:1).

7. Prosili Boha, aby namířil použití meče:
„Přijměte … meč Ducha, jímž je slovo Boží´. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne“ (Ef 6:17 – 18).

8. Prosili Boha o odvahu ke zvěstování:
„V každý čas se v Duchu svatém modlete … i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia“ (Ef 6:18 – 19).
„Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo“ (Sk 4:29).

9. Prosili Boha o znamení a zázraky:
„Tedy, Pane … dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“ (Sk 4:29 – 30).
„Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.“ (Jk 5:17 – 18).

10. Prosili Boha za uzdravování zraněných blízkých:
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jk 5:14 – 15).

11. Prosili Boha za uzdravování nevěřících:
„Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho.“ (Sk 28:8).

12. Prosili Boha za vymítání démonů:
„Řekl jim: „Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem.“ (Mk 9:29).

13. Prosili Boha o zázračná vysvobozování:
„Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu…. S tím vědomím (osvobození) šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se.“ (Sk 12:5, 12).
„Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.“ (Sk 16:25 – 26).

14. Prosili Boha, aby křísil mrtvé: „Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku.“ (Sk 9:40).

15. Prosili Boha, aby dodával svým bojovníkům nezbytnosti:
„Náš denní chléb dej nám dnes.“ (Mt 6:11).

16. Prosili Boha za strategickou moudrost:
„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jk 1:5).

17. Prosili Boha, aby zřídil vedení místních církví:
„V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili.“ (Sk 14:23).

18. Prosili Boha, aby vyslal posily:
„Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9:38).
„Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.“ A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.“ (Sk 13:2 – 3).

19. Prosili Boha o úspěch jiných misií:
„Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z Ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha, abych byl zachráněn před nevěřícími v Judsku a aby moje služba pro Jeruzalém byla tamějším bratřím vítaná.“ (Řm 15:30 – 31).‘

20. Prosili Boha za jednotu a harmonii:
„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ (Jn 17:20 – 21).

21. Prosili Boha za povzbuzení soudržnosti:
„Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře.“ (1.Te 3:10).

22. Prosili Boha, aby byli schopni rozlišit dobré od zlého:
„A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův“ (Fl 1:9 – 10).

23. Prosili Boha , aby znali Jeho vůli:
„Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.“ (Ko 1:9).

24. Prosili Boha, aby Jej znali lépe:
„Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha“ (Ko 1:10, Ef 1:17).

25. Prosili Boha o sílu k porozumění Kristovy lásky:
„Proto klekám na kolena před Otcem… (abyste) mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.“ (Ef 3:14, 18 – 19).

26. Prosili Boha o hlubší pochopení zajištění naděje:
„Nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách…  a (abyste) osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu“ (Ef 1:16, 18).

27. Prosili Boha o sílu a vytrvalost:
„… a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti“ (Ko 1:11, Ef 3:16).

28. Prosili Boha za hlubší porozumění Jeho síly mezi nimi:
„nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách… a osvíceným vnitřním zrakem (abyste) viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.“ (Ef 1:16, 18 – 19).

29. Prosili Boha, aby jejich víra nebyla zničena:
„Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“(Lk 22:32).
„Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“ (Lk 21:36).

30. Prosili Boha o větší víru:
„Chlapcův otec rychle vykřikl: „Věřím, pomoz mé nevíře!“(Mr 9:24, Ef 3:17).

31. Prosili Boha, aby neupadli do pokušení:
„A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“ (Mt 6:13).
„Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mt 26:41).

32. Prosili Boha, aby naplnil jejich rozhodnutí:
„Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.“ (2.Te 1:11).

33. Prosili Boha, aby dělali dobré skutky:
„Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha“ (Ko 1:10).

34. Prosili Boha za odpuštění jejich hříchů:
„A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.“ (Mt 6:12).

35. Prosili Boha za ochranu od zlého:
„Vysvoboď nás od zlého.“ (Mt 6:13).

 

Napsat komentář