1. Korintským 1:10-17 Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku. Neboť lidé z domu Chloé mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. Mluvím o tom, že každý z vás říká: […]

Continue reading

1. Kor 1:4-9 Stále za vás děkuji [svému] Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši: Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i v každém poznání, tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo, takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. On vás […]

Continue reading

#02 Nutnost návratu | 1. Korintským 1:1-3

1. Korintským 1:1-3 Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží, a bratr Sosthenes církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista

Continue reading

#01 Blahoslavení chudí Duchem

Matouš 5:1-12. Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení […]

Continue reading

#01 Bitva o autoritu

Genesis 1:1: Na počátku Bůh stvořil nebesa a nebe. Otázka, zda svět byl nebo nebyl stvořený a jak vůbec vznikl, není otázkou vědy a dokazování, ale zejména otázkou víry a předpokladů, které s vědou nemají nic společného.

Continue reading

Boží věrnost

Ve světě plném nevěry a nestálosti se nemění Boží charakter, jehož součástí je i věrnost. Kázání z neděle 10.6.2018, řečník kazatel Radek Kolařík.

Continue reading

Zpět do série kázání K čemu je křesťan volán Bohem a jaký má být jeho život? Káže bratr Milan Bulák. Římanům 12:1-2 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou […]

Continue reading